Thống kê
Hôm nay : 392
Tháng 09 : 11.188
Năm 2021 : 116.377
Ngày ban hành:
03/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH QUY CHẾ 3 CÔNG KHAI NĂM HỌC 2017-2018

Ngày ban hành:
25/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số:348/PGD-TĐKT V/v xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2017
Ngày ban hành:
18/09/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số: 242 /PGDĐT-CMPT V/v chủ động ứng phó với bão số 10.
Ngày ban hành:
13/09/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số: 1702/ BCĐ-PCGD, XMC V/v hướng dẫn một số nội dung công tác PCGD-XMC
Ngày ban hành:
11/09/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
KẾ HOẠCH Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2017
Ngày ban hành:
08/09/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số: 238/PGDĐT-BDTX KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, phổ thông năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
08/09/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế Hoạch phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2017.
Ngày ban hành:
08/09/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực