Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non là tiếp tục thực hiện hiệu quả chuyên đề đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn ở các nhà trường, thực hiện xây dựng chuyên đề “Trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.